Школски одбор

Школски одбор има девет чланова, укључујући и предсједника и чине га по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Школски одбор Гимназије „Петар Кочић“:

Чланове школског одбора именује и разрјешава скупштина јединице локалне самоуправе, а предсједника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова школског одбора.

Чланове школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко вијеће, а из реда родитеља – Савјет родитеља, тајним изјашњавањем.

Мандат школског одбора траје четири године.

Школски одбор:

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

2) доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извјештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Српске;

4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;

5) усваја извјештај о пословању, годишњи обрачун и извјештај о извођењу екскурзија,

6) расписује конкурс и бира директора;

7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мјере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извјештај о његовом остваривању;

9) одлучује по жалби, односно приговору на рјешење директора;

10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Сједницама школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у гимназији, без права одлучивања.

Сједницама школског одбора када школски одбор одлучује по питањима 3), 4), 5), 6) и 9) присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања. Школски одбор гимназије састаје се у проширеном саставу када разматра и одлучује о питањима тач. 1), 2), 7) и 8). Проширени састав укључује два пунољетна ученика које бира Ученички парламент школе.