Образовни профили – смjерови

Школа обавља образовно-васпитну дjелатност остваривањем наставног плана и програма гимназије општег, рачунарско-информатичког и друштвено-језичког смјера у трајању од 4 године.
Сваке школске године уписујемо два одјељења општег смјера, једно одјељење рачунарско-информатичког смјера и једно одјељење друштвено-језичког смјера.

У школи се као други страни језик учи њемачки и руски језик.

Правилником о наставном плану и програму за гимназију утврђује се наставни план гимназије за општи, рачунарско-информатички и друштвено-језички смјер.

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ГИМНАЗИЈУ

ОПШТЕГ СМЈЕРА

Назив

предмета

Р А З Р Е Д
ПРВИДРУГИТРЕЋИЧЕТВРТИУКУПНО
нед.Год.Нед.Год.Нед.Год.Нед.Год.
1.Српски језик и књижевност41444144 

4

1444128560
2.Први страни језик2722723108396348
3.Други страни језик272272272264280
4.Латински језик272______72
5. Социологија______26464
6. Психологија__272____72
7. Филозофија____272396168
8. Историја272272272264280
9. Географија272272272__216
10. Биологија272272272264280
11. Математика41444144 

4

1444128560
12. Физика2722723108264316
13. Хемија272272272264280
14.Рачунарство и информатика272272272__216
15.Музичка култура136136____72
16.Ликовна култура136136____72
17.Физичко васпитање272272272264280
18.Демократија и људска права______у другом полугодишту8282
УКУПНО301080301080301080309784218

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ГИМНАЗИЈУ

РАЧУНАРСКО – ИНФОРМАТИЧКОГ СМЈЕРА

Назив

предмета

Р А З Р Е Д
ПРВИДРУГИТРЕЋИЧЕТВРТИУКУПНО
нед.Год.Нед.Год.Нед.Год.Нед.Год.
1.Српски језик и књижевност31083108 

3

108396420
2.Први страни језик272272272264280
3.Други страни језик272272272264280
4.Латински језик272______72
5. Социологија____272__72
6. Психологија__272____72
7. Филозофија______26464
8. Историја272272____144
9. Географија272272____144
10. Биологија272272272__216
11. Математика41444144 

4

1444128560
12. Физика272272272396312
13. Хемија272272272__216
14.Рачунарство и информатика3108______108
15.Музичка култура136______36
16.Ликовна култура136______36
17.Физичко васпитање272272272264280
18.Демократија и људска права______у другом полугодишту8282
19.Примјена рачунара____272264136
20.Рачунарски системи____272__72
21.Програмирање__3108272__180
22.Оперативни системи и рачунарске мреже__272____72
23.Модели и базе података____3108264172
24.Мултимедијални дизајн______39696
25.Комуникација у савременом друштву______26464
УКУПНО301080301080301080309644186

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ГИМНАЗИЈУ

ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКОГ СМЈЕРА

Назив

предмета

Р А З Р Е Д
ПРВИДРУГИТРЕЋИЧЕТВРТИУКУПНО
нед.Год.Нед.Год.Нед.Год.Нед.Год.
1.Српски језик и књижевност41444144 

5

1805160628
2.Први страни језик3108310841444128488
3.Други страни језик272272272396312
4.Латински језик272272____144
5. Социологија____27239696
6. Психологија____272__72
7. Филозофија____272396168
8. Историја2722723108396348
9. Географија272272272__216
10. Биологија272272272__216
11. Математика31083108 

2

72264352
12. Физика272272____144
13. Хемија272272____144
14.Рачунарство и информатика272272272__216
15.Музичка култура136136136132140
16.Ликовна култура136136136132140
17.Физичко васпитање272272272264280
18.Демократија и људска права______у другом полугодишту8282
УКУПНО301080301080301080299464186